bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cấp sổ BHXH, Thẻ BHYT

(Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 6/11/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thực hiện chính sách BHXH

(Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thực hiện chính sách BHYT

(Căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thu BHXH, BHYT, BHTN

(Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 6/11/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Chi trả các chế độ BHXH

(Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)