bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

(Căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 6/11/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

(Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

(căn cứ Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 6/11/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội

(Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-BHXH ngày 25/7/2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

bảo hiểm xã hội tỉnh hà tĩnh

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế

(căn cứ Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)